درباره ما

مدیریت کل مجموعه با جناب آقای آرش خسرو آبادی می باشد که تمامی دوره های خود را در ایران گذرانده اند. با توجه به تسلط ایشان به تمامی لاینهای آرایشگری به مدت یکسال در ترکیه مشغول به کار بوده اند .

محیط کاری سالم باعث گردیده که مشتریان مجموعه نیز ویژه باشند که این موضوع از افتخارات مجموعه می باشد. برند کلبه یک برند ثبت شده می باشد و نام آرش خسرو آبادی پشتوانه ای برای یک حس خوب در کلبه می باشد. در سال های اخیر تبلیغات وسیعی در جهت شناسایی کلبه شده ولی هیچ یک از تبلیغات بهتر و کارآمدتر از کار خوب، قیمت مناسب و محیط سالم و شاداب همراه با ادب و احترام و نظم نمی باشد.